5. Výročné hodnotenie doktoranda

Školiteľ vypracuje pred uplynutím každého roku v systéme AIS písomné výročné hodnotenie doktoranda spolu s návrhom na pokračovanie, vylúčenie alebo na predĺženie DŠ po konzultácii s garantom pre príslušný vedný odbor riaditeľovi ÚH SAV najneskôr do 25. augusta bežného roku. Podobným spôsobom sa vykoná aj hodnotenie doktoranda v externej forme DŠ.