2. Prihláška na štúdium

Externá vzdelávacia inštitúcia - Ústav hydrológie SAV môže prijať v školskom roku 2015/2016 maximálne troch študentov do dennej formy štúdia.

Stiahnite si prihlášku na štúdium a zásady prjímacieho konania na SvF STU na rok 2015/2016 vo formáte Adobe PDF. Prihlásiť sa na štúdium je možné len cez systém AIS cez stránku STU Bratislava. Termín podania prihlášky je do 31.5.2015 cez systém AIS. Prijímací pohovor bude 22.6.2015.  

Zoznam vypísaných tém na šk. rok 2015/2016:
1. Aplikácia hydropedologických funkcií na kvantifikáciu pohybu vody v pôde v rôznych priestorových mierkach (RNDr. T. Orfánus, PhD.) Zo smernice ÚH SAV pre doktorandské štúdium:
Článok 2.  Prijatie a zápis na DŠ
1. Pred začiatkom prijímacieho konania na DŠ vypisuje ÚH SAV v spolupráci s vysokou školou – na ktorej doktorandskom študijnom programe sa podieľa – témy dizertačných prác, o ktoré sa možno uchádzať v rámci prijímacieho konania. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ. Uchádzač o DŠ sa prihlási na jednu z vypísaných tém.
2. Uchádzač o DŠ, ktorý má ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelania, v prihláške uvedie jednu z tém dizertačných prác vopred vypísaných Ústavom hydrológie SAV.
K prihláške na doktorandské štúdium uchádzač priloží: 
a) životopis
b) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
c) súpis svojich publikovaných i nepublikovaných prác.
3. Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá je štvorčlenná a ktorú vymenúva dekan príslušnej fakulty. Dvaja členovia sú určení riaditeľom ÚH SAV tak, aby spravidla jeden z nich bol školiteľ vypísanej témy dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač prihlásil.
4. O výsledku prijímacej skúšky sa vyhodnotí zápisnica. Komisia predloží návrh na prijatie úspešného uchádzača dekanovi.
5. Dekan príslušnej fakulty na základe výsledkov prijímacej skúšky a po súhlase ÚH SAV rozhodne o prijatí alebo neprijatí uchádzača do 30 dní odo dňa konania prijímacej skúšky. V písomnom rozhodnutí o prijatí uchádzača na doktorandské štúdium uvedie študijný program, formu štúdia, meno školiteľa a tému dizertačnej práce. Zároveň svoje rozhodnutie oznámi riaditeľovi ÚH SAV.
6. Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu, ktorého termín určuje dekan príslušnej fakulty.