6. Obhajoba dizertačnej práce

Prílohy na stiahnutie:


Obhajoba dizertačnej práce
Dodatok č. 1 k dokumentu Obhajoba dizertačnej práce
Overenie originality
Šablóna dizertačnej práce

Pred odovzdaním dizertačnej práce doktorand absolvuje prednes práce na seminári pred vedeckou radou ÚH SAV

Zo smernice ÚH SAV:7. Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce musí podať doktorand počas DŠ. K žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce doktorand pripojí:

  • stručný životopis;
  • potvrdenie o výsledku dizertačnej skúšky;
  • dizertačnú prácu v 4 vyhotoveniach pevná väzba s vloženým CD;
  • 20 ks autoreferátu dizertačnej práce podľa požiadaviek OK;
  • zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi;
  • posudok školiteľa.

8. Náležitosti záverečnej práce (dizertačnej práce), kontrola overenia originality a jej sprístupnenie sa riadia vnútorným predpisom školy, na ktorej študijnom programe sa ÚH SAV podieľa.

Integrálnou súčasťou dizertačnej práce sú publikácie doktoranda, ktoré dosiahol v rámci riešenia problematiky. Pre predloženie dizertačnej práce k obhajobe musí byť doktorand spoluautorom minimálne 1 vedeckej práce v časopise evidovanom v databáze CC alebo SCOPUS.

 

9. Forma autoreferátu, pokiaľ tento bude vyžadovať OK:

a.       autoreferát sa predkladá v slovenskom jazyku

b.       autoreferát by nemal presiahnuť 20 strán textu vo formáte A5

c.       autoreferát pozostáva z:

·         titulnej časti, kde sa uvedie názov práce, vedný odbor, vysoká škola, ktorá udelí hodnosť, školiace pracovisko, školiteľ, oponenti, dátum a miesto obhajobu, predseda OK

·         stručného zhrnutia poznatkov v danej problematike

·         stručnej charakterizácie použitých materiálov a metód

·         anotácií dosiahnutých výsledkov

·         krátkej diskusie

·         súhrnu v slovenskom a anglickom jazyku

·         zoznamu použitej literatúry

·         zoznamu publikovaných prác predkladateľa.

 

10. Obhajobu dizertačnej práce povoľuje OK vymenovaná pre príslušný odbor DŠ na fakulte s ktorou má ÚH SAV zmluvu o spolupráci pri doktorandskom štúdiu.

 

11. Dizertačnú prácu posudzujú 3 oponenti. Na základe návrhu školiteľa a schválenia predsedom príslušnej OK a riaditeľom ústavu oponentov vymenuje dekan fakulty. Najmenej jeden oponent musí byť nositeľom vedecko-pedagogického titulu profesor, alebo byť nositeľom vedeckej hodnosti doktor vied, alebo výskumným pracovníkom s priznaným kvalifikačným stupňom I. Ďalšími oponentmi môžu byť nositelia vedecko-pedagogického titulu docent, a akademického titulu PhD. Jeden oponent môže byť z externej vzdelávacej inštitúcie. Oponenti do štyroch týždňov vypracujú a zašlú oponentský posudok. Ak navrhovaný oponent vráti prácu s vyjadrením, že nebude oponentom, vymenuje dekan fakulty do dvoch týždňov po schválení predsedom príslušnej OK nového oponenta.

 

12. Posudok oponenta obsahuje objektívny a kritický rozbor predností a nedostatkov predloženej dizertačnej práce, je stručný a neopakuje jej obsah. Oponent sa v posudku vyjadrí najmä:

a)       k aktuálnosti zvolenej témy

b)       k zvoleným metódam spracovania

c)       k dosiahnutým výsledkom s uvedením, aké nové poznatky dizertačná práca prináša

d)       k prínosu pre ďalší rozvoj vedy a techniky

e)       či dizertačná práca splnila svoj cieľ

 

13. Oponent hodnotí dizertačnú prácu podľa stavu a rozvoja vedného odboru doktorandského štúdia v čase, keď doktorand požiadal o povolenie jej obhajoby a vypracúva samostatný posudok, v ktorom jednoznačne vyjadrí, či na základe predloženej dizertačnej práce navrhuje alebo nenavrhuje udelenie akademického titulu PhD.

 

14. Riaditeľ ústavu navrhuje dekanovi zloženie komisie pre obhajobu dizertačnej práce. Komisiu vymenuje dekan príslušnej vysokej školy, na programe ktorej sa ústav podieľa.

 

15. Termín a miesto konania obhajoby určí predseda OK príslušnej fakulty.