Názov študijného programu: Vodohospodárske inžinierstvo

Doctoral study:                        Water Management Engineering 

 
Študijný odbor:                                5.1.6 Vodné stavby

Stupeň vysokoškolského štúdia:   3. stupeň - doktorandský študijný program

Forma štúdia:                                   denná forma / externá forma

Štandardná dĺžka štúdia:                4 denná / 5 externá

Počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia: 240

Udeľovaný akademický titul:          PhD (philosophiae doctor)

 

Všeobecná charakteristika a ciele študijného programu vodohospodárske inžinierstvo:

Doktorandský študijný program Vodohospodárske inžinierstvo je študijný program v odbore 5.1.6 Vodné stavby. Študijný program Vodohospodárske inžinierstvo sa na ÚH SAV realizuje v spolupráci so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave .

Študijný program a nadväzuje na inžinierske študijné programy. Je orientovaný na prehĺbenie a rozšírenie teoretických vedomostí získaných v predchádzajúcom štúdiu, na osvojenie vedeckých metód práce a experimentálnych návykov a zručností potrebných pri vedeckej práci v danej oblasti. Učebné plány majú charakter individuálnych študijných plánov. Výber predmetov je robený s ohľadom na tému dizertačnej práce. V štúdiu sa uplatňuje kreditný systém hodnotenia. Študenti získavajú kredity za študijnú a vedeckú časť štúdia.

Študijná časť sa sústreďuje na získanie znalostí z teoretických základov potrebných pre zvládnutie náplne programu Vodohospodárske inžinierstvo na vedeckej úrovni, osvojenie si metodologického aparátu a štúdium predmetov špecializácie (povinných a povinne voliteľných) vzhľadom na obsahovú náplň témy dizertačnej práce. Súčasťou študijnej časti programu je aj svetový jazyk (napríklad odborná angličtina, nemčina) a samostatné štúdium vedeckej literatúry. K študijným povinnostiam patrí aj vykonanie dizertačnej skúšky. Študenti denného štúdia sa podieľajú na pedagogickom procese formou vedenia cvičení a záverečných prác na 1.stupni štúdia.

Vedecká časť je zameraná na riešenie aktuálneho vedeckého problému z predmetného študijného odboru. Realizuje sa v predmetoch Dizertačný projekt 1 až 7, ktorý vrcholí odovzdaním dizertačnej práce. Dizertačný projekt obsahuje aj experimentálne laboratórne práce, zamerané na riešenie daného vedeckého problému. Do vedeckej časti študijného programu sa započítavajú aj ďalšie vedecké činnosti, ako sú publikačná činnosť, aktívna účasť na konferenciách a seminároch, riešenie grantových úloh a pod.

Získané vedomosti, skúsenosti z vedeckej a publikačnej činnosti, ako aj pedagogická prax, umožňujú absolventom doktorandského štúdia uplatniť sa vo výskumno-vývojovej základni alebo pokračovať vo vedecko-pedagogickej kariére na Slovenku alebo v zahraničí.

Garant:                       RNDr. Pavla Pekárová, DrSc.
Spolugaranti:              Ing. Ľubomír Lichner, DrSc.
                                  Ing. Yvetta Velísková, PhD.

Rámcové informácie o doktorandskom štúdiu na STU

Informácie o doktorandskom štúdiu na Stavebnej fakulte STU