5.1.6. Vodné stavby


Vodné stavby je študijný odbor zo sústavy študijných odborov spravovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania ( § 50 ods. 1 Zákona č. 131/2002), v ktorej absolvent študijného programu ( § 51 ods. 1 Zákona č. 131/2002) nadobudne profesionálnu spôsobilosť vykonávať svoje pôvodné povolanie, na ktoré je školený alebo sa pripraví na pokračovanie v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.


Príloha